بازدید دکتر پورمحمدی از پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی سرکویرو یزدان آباد

بازدید دکتر پورمحمدی از پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی سرکویرو یزدان آباد

 پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی سرکویرو یزدان آباد

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دامغان؛ روز جمعه مورخ 98/11/18 دکتر پورمحمدی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان دامغان به صورت سرزده از پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی سرکویرو یزدان آباد بازدید کردند. دراین بازدیدها دکتر پورمحمدی ضمن عرض خداقوت و گفتگو با پرسنل کشیک ،از نزدیک در جریان چگونگی روند ارائه خدمات و مشکلات موجود قرارگرفتند. دکتر پورمحمدی ضمن تأکید به ارائه خدمات استاندارد و به موقع به مصدومین و بیماران، لبخند رضایت بیماران را موهبتی بزرگ دانست و گفت: خدمت به هم نوع اجری عظیم نزد خداوند متعال خواهد داشت.

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دامغان؛ روز جمعه مورخ 98/11/18  دکتر پورمحمدی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان دامغان به صورت سرزده از پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی سرکویرو یزدان آباد بازدید کردند.

دراین بازدیدها دکتر پورمحمدی ضمن عرض خداقوت و گفتگو با پرسنل کشیک ،از نزدیک در جریان چگونگی روند ارائه خدمات و مشکلات موجود قرارگرفتند. دکتر پورمحمدی ضمن تأکید به ارائه خدمات استاندارد و به موقع به مصدومین و بیماران، لبخند رضایت بیماران را موهبتی بزرگ دانست و گفت: خدمت به هم نوع اجری عظیم نزد خداوند متعال خواهد داشت.

کلمات کلیدی
آقای صالحی مهر
تهیه کننده:

آقای صالحی مهر