برگزاری جلسه هم اندیشی پیرامون هفته سلامت مردان درشبکه بهداشت و درمان شهرستان دامغان

برگزاری جلسه هم اندیشی پیرامون هفته سلامت مردان درشبکه بهداشت و درمان شهرستان دامغان

 هفته سلامت مردان درشبکه بهداشت و درمان شهرستان دامغان

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دامغان، به مناسبت " هفته سلامت مردان " جلسه هم اندیشی پیرامون سلامت مردان با حضور مسئولین واحدهای ستادی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دامغان در دفتر مدیریت شبکه برگزار شد. درابتدای جلسه مهندس محمدی معاون بهداشتی شبکه ضمن خیر مقدم به حاضرین، درراستای اهمیت سلامت مردان با محوریت شعار هفته " محیط کار سالم ، کارکنان سالم " مطالبی را بیان نمود. در پایان جلسه روز شمار هفته سلامت مردان و انتظارات از واحدهای مختلف مطرح و اعضاء پیشنهادات و نظرات خود ارائه و تصمیمات لازم را اتخاذ نمودند.

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دامغان، به مناسبت " هفته سلامت مردان " جلسه هم اندیشی پیرامون سلامت مردان با حضور مسئولین واحدهای ستادی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دامغان در دفتر مدیریت این شبکه برگزار شد.

درابتدای جلسه مهندس محمدی معاون بهداشتی شبکه ضمن خیر مقدم به حاضرین، درراستای  اهمیت سلامت مردان با محوریت شعار هفته " محیط کار سالم ، کارکنان سالم " مطالبی را بیان نمود.

در ادامه میر علی اکبری، کارشناس برنامه میانسالان نیز در خصوص اهمیت آموزش پیشگیرانه در خصوص بیماریهای مردان از قبیل سرطانهای شایع در مردان، ترومای ناشی از حوادث ، ارگونومی در محیط کار و شیوه زندگی سالم در محیط کار مطالبی را بیان نمود.

 در پایان جلسه روز شمار هفته سلامت مردان و انتظارات از واحدهای مختلف مطرح و اعضاء پیشنهادات و نظرات خود ارائه و تصمیمات لازم را اتخاذ نمودند.

 

روز شمار هفته سلامت مردان:

کلمات کلیدی
آقای صالحی مهر
تهیه کننده:

آقای صالحی مهر

تصاویر

هفته سلامت مردان درشبکه بهداشت و درمان شهرستان دامغان