جلسه نظام ارجاع الکترونیک در شبکه بهداشت و درمان شهرستان دامغان برگزار شد.

جلسه نظام ارجاع الکترونیک در شبکه بهداشت و درمان شهرستان دامغان برگزار شد.

 جلسه نظام ارجاع الکترونیک در شبکه بهداشت و درمان

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دامغان، جلسه نظام ارجاع الکترونیک با حضور دکتر پورمحمدی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان دامغان، کارشناسان واحد گسترش شبکه و کلیه پزشکان مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی در دفتر مدیریت این شبکه برگزار شد. در ابتدای این جلسه دکتر پورمحمدی با تشریح اقدامات انجام شده و اهمیت اجرای نظام ارجاع الکترونیک، بر ضرورت تقویت و اجرای کامل و بدون نقص این برنامه توسط کلیه همکاران مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی تأکید کرد و خواستار پیگیری مجدانه برنامه نظام ارجاع الکترونیک توسط پزشکان مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی شد.

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دامغان، جلسه نظام ارجاع الکترونیک با حضور دکتر پورمحمدی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان دامغان، کارشناسان واحد گسترش شبکه و کلیه پزشکان مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی در دفتر مدیریت این شبکه برگزار شد.

در ابتدای این جلسه دکتر پورمحمدی با تشریح اقدامات انجام شده و اهمیت اجرای نظام ارجاع الکترونیک، بر ضرورت تقویت و اجرای کامل و بدون نقص این برنامه توسط کلیه همکاران مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی تأکید کرد و خواستار پیگیری مجدانه برنامه نظام ارجاع الکترونیک توسط پزشکان مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی شد. وی همچنین در خصوص بیماری کرونا ویروس مطالبی را بیان نمود و بر اطلاع رسانی، آموزش و جلوگیری از اشاعه شایعات تاکید کرد. در ادامه صادقی نژاد مسئول واحد گسترش شبکه بهداشت و درمان شهرستان دامغان گزارشی از شاخص های سامانه سیب (ثبت تلفن همراه، وضعیت بازخورد ارجاع پزشکان در سطح یک و ...) ارائه نمود. سپس هر یک از حاضرین نظرات، پشنهادات، انتقادات و راهکارهای خود را در جهت هر چه بهتر اجرا شدن این برنامه بیان نمودند.

کلمات کلیدی
آقای صالحی مهر
تهیه کننده:

آقای صالحی مهر

تصاویر

جلسه نظام ارجاع الکترونیک در شبکه بهداشت و درمان