حضور تیم پزشکی شهید دکتر رهنمون در سالن الغدیر شهرستان دامغان جهت ویزیت مادران و همسران شهداء

حضور تیم پزشکی شهید دکتر رهنمون در سالن الغدیر شهرستان دامغان جهت ویزیت مادران و همسران شهداء

 ویزیت مادران و همسران شهداء

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دامغان، در ادامه فعالیت های جهادی و خدمت رسانی تیم های شهید دکتر رهنمون کانون بسیج جامعه پزشکی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دامغان، با حضور در سالن الغدیر شهرستان دامغان، به ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مادران و همسران شهداء پرداختند. در این فعالیت جهادی خدمات بهداشتی و درمانی مختلفی از جمله ویزیت پزشک و توزیع دارو ،اندازه گیری فشار خون و تست قند خون انجام گرفت.

بسیج : چهل سال خدمت ، جهاد و شهادت

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دامغان، در ادامه فعالیت‌های جهادی و خدمت رسانی تیم های شهید دکتر رهنمون کانون بسیج جامعه پزشکی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دامغان، با حضور در سالن الغدیر شهرستان دامغان، به ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مادران و همسران شهداء پرداختند.

در این فعالیت جهادی خدمات بهداشتی و درمانی مختلفی از جمله ویزیت پزشک و توزیع دارو ،اندازه گیری فشار خون و تست قند خون انجام گرفت. پمفلت های آموزشی کنترل فشار خون و راه های پیشگیری و مقابله با سرطان نیز توزیع شد. لازم به ذکر است کلیه خدمات فوق به صورت رایگان ارائه می گردد.

کلمات کلیدی
آقای صالحی مهر
تهیه کننده:

آقای صالحی مهر