مسئول روابط عمومی

حمیدرضا مهرابی

مسئول روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دامغان