دکتر بهراد پورمحمدی

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان دامغان