نام واحد: واحدآموزش

نام نام خانوادگی مسئول واحد آموزش: فاطمه صرفی کارشناس ارشد آموزش بهداشت

شرح وظایف واحد آموزش:

اجرای برنامه های ابلاغ شده از طرف واحد آموزش معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی سمنان.

نیازسنجی آموزشی براساس دستورالعمل های ابلاغ شده.

طراحی برنامه های آموزشی براساس نتایج حاصل از نیازسنجی انجام شده.

جلب حمایت ومشارکت سازمان ها،ادارات ونهادهای دولتی وغیردولتی شهرستان برای پیشبرد اهداف آموزش

آموزش کارکنان ستادی وسطوح محیطی درخصوص برنامه های واحد آموزش

جمع آوری وگزارش آمار مربوط به فعالیتهای آموزشی سطوح محیطی.

اجرای برنامه ملی خودمراقبتی درشهرستان دامغان.

اجرای برنامه کانون سلامت محلات درشهرستان دامغان.

آموزش پرسنل جدیدالورود در خصوص برنامه های واحد آموزش.

برگزاری کمیته آموزش وکمیته ساماندهی رسانه های آموزشی.