نام واحد : مرکز آموزش بهورزی

نام مسئول واحد : فاطمه منصوریان

نام کارشناس واحد : زهرا ترابی

شرح وظیفه مدیر آموزشگاه بهورزی

•        سرپرستي امور فني و اداري مركز

•        تهيه برنامه عملياتي ساليانه مركز آموزش بهورزي با همكاري مربيان

•        همكاري در تهيه و تنظيم بودجه مركز و نظارت بر هزينه آن

•        ابلاغ شرح وظايف به كاركنان

•        پيگيري دريافت مجوز پذيرش بهورز

•        تشكيل كميته جذب بهورز

•        مشاركت و نظارت در انتخاب و نحوه پذيرش مهارت آموزان

•        تاييد محل سكونت داوطلبان بهورزي

•        برنامه ريزي آموزشي با همكاري مربيان در هر پايه آموزشي و نظارت بر اجراي آن

•        نظارت بر نحوه تدريس مربيان و كنترل طرح درس روزانه , كلي ,  چك ليست آموزشي

•        مشاركت در آموزشهاي نظري , عملي , كار آموزي

•        نظارت بر طرح سوالات امتحاني و تصحيح اوراق و ثبت كارنامه و معدل گيري

•        تنظيم صورت جلسه برگزاری امتحانات پذيرش و آزمون مربوط به هر دوره تحصيلي با نظارت كارشناس مسئول بهورزى معاونت بهداشت

•        فراهم نمودن تسهيلات لازم براي آموزش نظري عملي و كار آموزي با همكاري مركز بهداشت شهرستان

•        پيگيري امور رفاهي مهارت آموزان بهورزی

•        تشكيل شوراي مربيان و تنظيم برنامه مدون براي برگزاري جلسات آن حداقل ماهي يك بار

•        برنامه ريزي جهت انجام برنامه هاي سنجش سلامت مهارت آموزان جديد بهورزي

•        برنامه ريزي و نظارت بر نحوه اطلاع رساني در خصوص پذيرش بهورز بومي

•        برنامه ريزي و نظارت بر نحوه اجراي برنامه هاي امتحاني پايان دوره و نهايي

•        نظارت بر رفتار و انضباط مهارت آموزان در محيط مركز و عرصه هاي كار آموزي با همكاري مربيان

•        برنامه ريزي جهت اجراي برنامه هاي آموزش بدو خدمت كاركنان با مشاركت واحدهاي ستادي

 •         نظارت برحسن انجام وظيفه مربيان و كاركنان , ارزشيابي سالانه آنان و برنامه هاي ارتقاء شغلي

•        مشاركت در برنامه ريزي و اجراي آموزش پزشكي جامعه نگر با مركز بهداشت شهرستان

•        انتقال مسائل و مشكلات واحدهاي ستادي و مراكز روستايي و شهري در ارتباط با آموزش دانشجويان پزشكي جامعه نگر به دانشكده های مر بوطه .

•        برگزاري آزمونهاي ماندگاري اطلاعات جهت ارزشيابي برنامه هاي باز آموزي بهورزان با هماهنگي و مشاركت كارشناسان ستادي مركز بهداشت شهرستان

 

•        تحليل نتايج و ارائه  طرحهاي مداخله اي آموزشی به منظور ارتقاء برنامه های آموزشی

•        نظارت و ارزشيابي دوره هاي آموزشي در حين اجرا و بعد از پايان دوره به منظور تجزيه و تحليل و رفع نارسائيها و بهبود روند برنامه هاي آموزشي

•        مشاركت در جلسات و برگزاري كنفرانس و ارائه نظرات تخصصي .

•        همكاري دراجرای برنامه هاي باز آموزی , نوآموزی و بدوخدمت تيم سلامت با همکاری کارشناسان ستادی

•        مشاركت با  واحد هاي فني و تخصصي مركز بهداشت شهرستان در جهت مديريت برنامه هاي آموزش تيم سلامت

•        همکاری با مجله بهورز از طریق انجام نیاز سنجی بهورزان و سایر کارکنان بمنظور  تعیین نیازهای آموزشی

•        مشارکت در تهیه مقالات , جمع آوري مقالات و مطالب کارکنان ،مربیان و بهورزان و ارائه به رابط استانی  فصلنامه

•        جمع آوری و جمع بندی فرمهاي نظرسنجی در مورد موضوعات مجله بهورز و ارائه به رابط استانی  فصلنامه  و توزیع مجله آموزشي بهورز

•        برنامه ریزی و نظارت جهت برگزاری مراسم بزرگداشت روز بهورز , انتخاب بهورزان , مربیان نمونه و اعلام نتايج به مركز بهداشت استان .

•        صدورگواهینامه مهارت آموزي بهورزي

•        شركت در جلسات كارشناسان مركز بهداشت شهرستان و ارائه گزارش پیشرفت  برنامه ها

•        پيگيري تشكيل شوراي بهورزي و انتقال مسائل و مشكلات بهورزان به رئيس مركز بهداشت شهرستان و تلاش در جهت حل مشكلات آنها

•        برنامه ريزي و نظارت بر نحوه عملكرد پرسنل مراكز بهداشتي درماني به اتفاق تيم كارشناسي

•        برنامه ريزي و نظارت بر نحوه عملكرد خانه هاي بهداشت مهارت آموزي و آموزشي بصورت مستمر

•        ارسال نتايج گزارش بازديد مربيان به مراكز بهداشتي درماني و پيشنهاد تشويق و تنبيه پرسنل

•        مشاركت فعال در كميته هاي علمي و اجرايي مركز بهداشت شهرستان

•        مشاركت در امور فني بهورزان شاغل ( ارزشيابي ساليانه ، ارتقاء شغلي،تغيير عنوان و ... )

•        برنامه ريزي جهت انجام تحقيق و پژوهش در عرصه هاي بهداشتي درماني

•        پيگيري تامين امو ر رفاهي  بهورزان شاغل  با همكاري امور اداري

•        حضور فعال در كميته نقل و انتقالات ( به ويژه بهورزان )

•        برنامه ريزي جهت انجام نياز سنجي آموزشي به صورت متمركز از بهورزان و اعلام نتايج به واحدهاي ستادي

•        نظارت و ارزشيابي مستمر كلاسهاي آموزشي برگزار شده و اعلام نتايج به واحدها

•        تجزيه و تحليل كلاس هاي آموزشي با همكاري مربيان و واحدهاي ستادي

•        پيگيري تامين فضا و وسايل كمك آموزشي جهت كلاسهاي آموزشي

•        نظارت بر نحوه اجراي برنامه آموزش بدو خدمت نيروها  تجزيه و تحليل برنامه ها و ارائه نتايج به واحدهاي ستادي

•        تنظيم برنامه هاي علمي ، فرهنگي ، اجتماعي براي مهارت آموزان و بهورزان شاغل با همكاري مربيان و امور رفاهي مركز بهداشت

•        گزارش مشكلات نيروهاي تخصصي به رئيس مركز بهداشت شهرستان و ارائه راهكارهاي مناسب جهت حل مشكلات آنان

•        مطالعه و بررسي به منظور تدوين منابع آموزشي از طريق تاليف , ترجمه كتب , مجلات و مقالات علمي

•        برنامه ريزي جهت ارتقاء برنامه هاي  آموزش مستمر بهورزان

•        رابط فصلنامه بهورز و انجام شرح وظايف مربوطه

•        پيگيري تامين اعتبار جهت خريد اقلام مورد نياز مركز

•        شركت فعال در برنامه هاي ادغام يافته در نظام شبكه

•        انجام ساير امور محوله زير نظر مسئول مافوق