- واحد بهداشت حرفه ای

-کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای  : مهندس فاطمه سلمانی نژاد

-کارشناسان بهداشت حرفه ای : مهندس مریم موذنی – مهندس فاطمه شنایی – مهندس اسماعیل دوجی نژاد –مهندس یعقوب پایدار

شرح وظایف :

-شناسایی کارگاههای تحت پوشش ، تهیه و تنظیم فرم های مربوطه و تشکیل پرونده بهداشتی برای آنها

-آگاهی از مواد اولیه ، بینابینی و تولیدی و شناخت پروسه تولید واحد های تحت پوشش جهت شناسایی عوامل زیان آور محیط کار

- اندازه گیری و تجزیه و تحلیل عوامل زیان آور محیط کار

-پیگیری رفع نواقص بهداشتی در واحدهای تحت پوشش و صدور اخطاریه

-آموزش کارگران و کارفرمایان واحدهای صنعتی ، معدنی و خدماتی

-نظارت و پیگیری در امر تاسیس ، تجهیز و راه اندازی خانه های بهداشت کارگری ، ایستگاه بهگر ، تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

- نظارت بر حسن اجرای فعالیت های بهداشتیاران و بهگران و آموزش آنان

-پیگیری انجام معاینات دوره ای شاغلین و نظارت بر حسن اجرای آن

-صدور تاییدیه بهداشتی با توجه به استعلام اتحادیه صنوف

-انجام طرح های مختلف بهداشت حرفه ای از قبیل طرح کنترل سیلیکوزیس ، بقا ، بهداشت کشاورزی ،  کنترل صدا و ...

-ثبت کلیه فعالیت ها در سامانه جامع بازرسی بهداشت حرفه ای

-نظارت بر ثبت فعالیت های بهداشت حرفه ای در سامانه سیب

-جمع آوری و ارسال به موقع آمار فعالیت های بهداشت حرفه ای

- رسیدگی به شکایات ستاد فوریت های سلامت محیط و کار

-همکاری با سایر ادارات و ارگانهای ذیربط در زمینه مسائل بهداشتی کارگران

-انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق