نام صحیح وکامل واحد :

واحد بهداشت خانواده

نام ونام خانوادگی مسئول وکارشناسان واحد :

مریم بهرامیان ، کارشناس مسئول بهداشت خانواده

طاهره ذوالفقاری ، کاردان بهداشت خانواده

سمانه سیاری  ، کارشناس بهداشت خانواده

سیده خدیجه میر علی اکبری ، کارشناس سلامت باروری

شرح وظایف :

·         باروری سالم : مرکز مشاوره ازدواج – مشاوره باروری سالم فرزند آوری – ارائه اقلام فاصله گذاری برای مادران پر خطر – کمیته توبکتومی

 

·         مادران : مراقبتهای پیش از بارداری ، مراقبتهای بارداری ، پیگیری مادران پر خطر هماهنگی برون بخشی و درون بخشی ، پیگیری نقل و انتقال مادران باردار ، ومراقبتهای پس از زایمان  - برگزاری کلاسهای آموزشی آمادگی برای زایمان فیزیولوژیک

 

 

·         کودکان : مراقبتهای نوزادی  - مراقبت کودکان – ترویج تغذیه با شیر مادر- بررسی موارد مرگ زیر 5 سال – برنامه تکامل همه جانبه کودکان – تغذیه تکمیلی و مکملها – مراقبت ادغام یافته ناخوشی های اطفال – پیشگیری از سوانح و حوادث کودکان  

 

·         میانسالان : مراقبت تن سنجی و تغذیه ، بهداشت روان ، فعالیت فیزیکی ، استعمال دخانیات ، پیشگیری خطر سنجی وغربالگری سرطان کولورکتال به زنان ومردان – بهداشت باروری زنان

 

 

·         سالمندان : مراقبت تغذیه ، سقوط ، افسردگی ، بیماری غیر واگیر .....وآموزش بهبود شیوه زندگی .

 

 

-          تدوین واجرای برنامه عملیاتی ، ارزشیابی فصلی از روند اجرای برنامه عملیاتی وارائه آن به سطوح بالاتر

-          نظارت از واحدهای محیطی تحت پوشش وبررسی کمی و کیفی خدمات سلامت خانواده وارسال پسخوراند به سطوح بالاتر و پایین تر

-          ارسال دستورالعملها در زمینه سلامت خانواده به مراکزتحت پوشش

-          بارگذاری اطلاعات برنامه سلامت خانواده در سایت پورتال

-          شرکت دوره های کارآموزی مهارتی و آموزشی

-          برگزاری کارگاهها وآموزش پرسنل در کلیه برنامه های واحد

تهیه و تدوین آمار و شاخص های تخصصی سلامت خانواده