نام واحد: واحد بهداشت دهان ودندان

نام کارشناس  واحد: فهیمه گندمی

شرح وظایف کارشناس مسوول بهداشت دهان ودندان :

-        شرکت در دوره های آموزش و باز آموزی و انتقال معلومات به کارکنان و دستورالعمل های ابلاغی به کارکنان

-        بررسی عادات غذایی و رفتاری افراد جامعه تحت پوشش و تعیین عادات مفید و مضر و ترویج عادات مفید و آموزش جامعه جهت تغییر رفتارترک نمودن عادات مضر

-        گزارشات لازم طبق دستور مقام مافوق

-        بررسی و تعیین در ارتباط با میزان اثربخشی فعالیت های آموزشی و پیشگیری و درمانی در سطح جامعه تحت پوشش

-        برنامه ریزی و تعیین اولویت ها ونظارت و پایش اجرای برناممه ها و ارزشیابی آنها

-        عضویت و شرکت فعال در کمیته ها وجلسات مربوطه(طبق دستور مافوق)

-        جمع آوری اطلاعات و مطالعه به منظور تعیین میزان شیوع بیماریهای منطقه ای دهان و دندان و  بررسی علل و عوامل ایجاد کننده آن

-        جمعع آوری اطلاعات و مطالعه آمار مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان به منظور بررسب و پیش بینی نیاز تجهیزات مواد مصرفی

-        برنامه ریزی و مشارکت در اجرای طرح های تحقیقاتی مربوطه در منطقه تحت پوشش

-        همکاری با کارشناس آموزش سلامت شبکه در زمینه تهیه جزوه،پوستر،پمفلت جهت ارتقاء سطح آگاهی کارکنان و افراد جامعه در مسائل مربوط به بهداشت دهان و دندان

-        نظارت و پایش بر اجرای برنامه های تعیین شده و ارزشیابی آن و تهیه پسخوراند جهت مقامات ذیربط

انجام سایر امور محوله مربوطه طبق دستور مافوق