پرسنل واحد مهندسی بهداشت محیط ستاد شبکه بهداشت و درمان شهرستان دامغان

 

1.مهندس محمد سلمانی                         کارشناس مسئول بهداشت محیط

2.مهندس علی مدرسی                           کارشناس بهداشت محیط

3.مهندس محمود شکاریان                      کارشناس بهداشت محیط

شرح وظایف کارکنان ستادی واحد بهداشت محیط :

 الف برنامه ریزی : 

تدوین برنامه جامع عملیاتی واحد بهداشت محیط
تدوین برنامه طرح تشدید کنترل مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی
تدوین برنامه طرح بسیج سلامت نوروزی
تدوین پایش از واحدهای بهداشت محیط مراکز بهداشتی درمانی تابعه
تدوین برنامه زمان بندی نمونه برداری از آب و مواد غذایی
تدوین برنامه اقدامات پیشگیرانه از بروز بیماری های روده ای

ب- اقدامات اجرایی :

توقیف مواد غذایی غیر مجاز در سطح عرضه
ارجاع پرونده واحدهای صنفی متخلف به مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی
رسیدگی به شکایات مردمی در زمینه بهداشت محیط ، مواد غذایی ، دفع غیر بهداشتی فاضلاب ، زباله و ...
اجرای حکم تعطیل واحدهای صنفی غیر بهداشتی در راستای اجرای ماده 13 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی
اجرای احکام قضایی صادر شده توسط دادسرای رسیدگی به امور بهداشتی
اجرای دستور العمل های واصله از معاونت امور بهداشتی دانشگاه
بازدید از مراکز درمانی و بیمارستان های تحت پوشش
نمونه برداری از مواد غذایی در سطح عرضه
اجرای طرح های برنامه ریزی شده  
صدور مجوزهای بهداشتی

=اجرای طرح بیسج سلامت نوروزی

=برگزاری جلسات شورای بهداشت روستا، بخش و کارگروه بهداشت شهرستان

=بررسی کنترل فاضلاب، زباله، هوا، منابع آلوده کننده آنها و مکاتبه با ارگانهای مربوطه

=بازدید از آزمایشگاهها و مراکز بهداشتی درمانی و مطبها و بیمارستانها از نظر وضعیت بهداشت محیط

=کنترل مواد غذایی و نمونه برداری از مواد غذایی مشکوک و ارسال آن به آزمایشگاه و معدوم نمودن مواد غذایی فاسد بر اساس دستورالعملهای مربوطه

هماهنگی :

الف درون بخشی

ب برون بخشی

آمــــوزش:

آموزش بدو خدمت و حین خدمت پرسنل بهداشت محیط
برگزاری کارگاه های آموزشی
آموزش دانشجویان بهداشت محیط معرفی شده به واحد بهداشت محیط
آموزش متصدیان واحدهای صنفی مرتبط با مواد غذایی و اماکن عمومی از طریق برگزاری جلسات آموزشی و آموزشگاههای بهداشت اصناف

نظارت  :

1- نظارت برفعالیت  شرکتهای سمپاشی.

2- نظارت بر فعا لیت شرکت های آب و فاضلاب .

3- نظارت بر نحوه جمع  آوری و دفع زباله های شهری و روستایی.

4-نظارت بر فعالیت آموزشگاهها ی اصناف

5-نظارت بر فعالیتهای مراکز بهداشتی درمانی تابعه

6-نظارت بر فعالیت بهورزان در مورد کنترل کیفیت بهداشتی آب آشامیدنی، بهسازی ( محیط روستا، منابع آب مثل چاه و چشمه، آبریزگاهها و ... ) مرکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی، بهداشت محیط منازل جلب مشارکت همگانی در جمع آوری و دفع بهداشتی زباله و فضولات و کنترل کیفیت مواد غذایی و آموزش موازین بهداشت محیط و .... و گزارش نتایج به مقامات ذیربط