مریم صرفی

كارشناس مسئول واحد سلامت جوانان،نوجوانان ومدارس

شرح وظائف كارشناس مسئول واحد سلامت جوانان،نوجوانان ومدارس درستاد مركزبهداشت شهرستانها

1-      نظارت برجمع آوري وتجزيه وتحليل اطلاعات وآمارفعاليتها وگزارش به ستاد معاونت بهداشتي

2-      بررسي وشناخت وضع موجود به منظور تعيين نيازها و اولويتها

3-      انجام تحقيقات كاربردي در زمينه سلامت نوجوانان وجوانان ومدارس

4-      تشكيل وشركت دركميته هاي علمي وفني مراكزبهداشت ستاد به منظور بهره گيري تجارب

5-      شركت وبرگزاري كارگاه وكلاسهاي آموزشي و...

6-   تهيه وتدون وارائه متون رسانه و مدول هاي علمي آموزشي در زمينه بهداشت مدارس براي گروه هدف بهداشت مدارس ( دانش آموز والدين كاركنان ومعلمين )

7-      اجراي ضوابط ، استانداردها و دستورالعمل هاي ابلاغي

8-      بررسي وشناخت شاخص هاي سلامت ومشكلات موجود درمراكزبهداشتي وخانه هاي بهداشت و اقدام درجهت رفع آنها

9-      انجام هماهنگي هاي درون بخش

10-    تلاش درجهت اعتلاي سطح دانش علمي فني فردي

11-    تلاش درجهت تقويت انگيزه وخلاقيت كاركنان ، پوياسازي و ارتقاء سيستم

12-    بررسي وضعيت موجود برآورد نيازهاي مالي ، نيروي انساني ، تجهيزات وملزومات وفضاي فيزيكي)

13-    هماهنگي وهمكاري بين واحدسلامت مدارس با سايربخشهاي مرتبط درجهت توسعه برنامه سلامت مدارس

14-    هماهنگي وهمكاري با ادارات آموزش وپرورش مناطق تحت پوشش

15-    فراهم نمودن زمينه جلب مشاركت دانش آموزان ، كاركنان مدارس و والدين وساير افراد درارتقاي بهداشت مدارس

16-    همكاري با واحدسلامت جوانان ونوجوانان مدارس معاونت بهداشتي دربرنامه ريزي هاي تفضيلي

17-    نظارت ، پايش وارزشيابي مستمرومداوم ازفعاليتهاي بهداشت مدارس مراكز وخانه هاي بهداشت تابعه

18-    تهيه وتدوين برنامه عملياتي سالانه واحد براساس شاخص هاي ارسالي معاونت بهداشتي

19-    تعيين شاخص هاي جمعيتي دانش آموزان ومدارس درمناطق تحت پوشش