1-              واحد امور دارویی

2-آقای دکتر اکبری فر مسئول واحد3-خانم فاطمه ملک محمدی-بهیار –تکنسین امور دارویی

شرح وظایف

1-  تعیین و برآورد نیاز دارویی و تجهزات مراکز سلامت جامع در سطح شهرستان

2-برنامه ریزی جهت خرید اقلام دارویی وپزشکی مراکز

3-نظارت و بازرسی از مراکز و خانه های بهداشت به جهت کنترل عملکرد فعالیتهای دارویی بر اساس قوانین و مقررات ابلاغی

4 -نظارت لازم در خصوص نگهداری داروها

5-بررسی پیش فاکتورها ی خرید دارو و تجهیزات پزشکی به منظور تائید بار و خرید اقلام

6-نظارت بر نحوه انبار گردانی امور دارویی مرکز بهداشت

7-گزارش از فعالیت ها  و مشکلات و پیشنهاد راه حل به مسئولین

8- وارد نمودن قبض انبار دارویی و صدور حواله  دارویی در تعهدی