واحد کارگزینی :

  1-فاطمه عربی لنگه : مسئول واحد

  2-سمانه صداقتی : کارگزین

  3-اعظم جوادی نژاد : کارگزین

شرح وظایف مسئول کارگزینی :

- نظارت بر انجام امور مربوط به کارگزینی

- تهیه پیش نویس ابلاغهای اداریدر مورد تعیین محل کار

- انجام مکاتبات لازم در خصوص تغییر عناوین پرسنل

- صدوراحکام کارگزینی

- بررسی پرونده های پرسنلی و تعیین زمان بازنشستگی

- شرکت در جلسات و کمیته های مختلف مربوطه در صورت لزوم

شرح وظایف کارگزین:

- تهیه پیش نویس نامه های اداری

- ثبت مرخصی های استحقاقی در کارت و سیستم کارگزینی و محاسبه واعلام مانده مرخصی در پایان سال

- انجام سایر امور محوله

 

واحد دبیرخانه :

1-خانم مرضیه مرشدی زاده : متصدی امور دفتری

2-آقای سیدمیرزا شنایی : متصدی امور دفتری

3-خانم حبیبه سمیه : متصدی امور دفتری

شرح وظایف متصدی امور دفتری :

- ثبت خلاصه ای از مشخصات و جریان نامه های وارده

- تفکیک و توزیع نامه جهت ارجاع به واحدهای اقدام کننده

- جلوگیری از انباشته شدن نامه ها در دبیرخانه و ارجاع بموقع به واحدها

- رعایت راز داری و امانتداریدر حیطه عملکرد

- جلوگیری از خواندن نامه ها توسط افراد غیر مسئول

 

 

 

 

 

 

 

واحد بایگانی :

1- خانم اشرف السادات ترابی : بایگان

2- آقای سید هادی شاهچراغی

شرح وظایف بایگان :

- حفظ و نگهداری نامه ها و اوراق اسناد ومدارک و پرونده ها طبق مقررات مربوطه

- رعایت اصول بایگانی نامه ها

- صورت برداری طبقه بندی- کد گذاری و بایگانی طبق دستورالعملهای مربوطه

- رازداری و حفظ و حراست از پرونده ها