بازدید دکتر دانایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان، بیستم بهمن ماه 98 (بیمارستان ولایت، دانشکده بهداشت)

بازدید دکتر دانایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان، بیستم بهمن ماه 98 (بیمارستان ولایت، دانشکده بهداشت)

بازدید دکتر دانایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان، بیستم بهمن ماه 98 (بیمارستان ولایت، دانشکده بهداشت) بازدید دکتر دانایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان، بیستم بهمن ماه 98 (بیمارستان ولایت، دانشکده بهداشت) بازدید دکتر دانایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان، بیستم بهمن ماه 98 (بیمارستان ولایت، دانشکده بهداشت) بازدید دکتر دانایی، خوابگاه دانشکده بهداشت بازدید دکتر دانایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان، بیستم بهمن ماه 98 (بیمارستان ولایت، دانشکده بهداشت) بازدید دکتر دانایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان، بیستم بهمن ماه 98 (بیمارستان ولایت، دانشکده بهداشت) بازدید دکتر دانایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان، بیستم بهمن ماه 98 (بیمارستان ولایت، دانشکده بهداشت) بازدید دکتر دانایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان، بیستم بهمن ماه 98 (بیمارستان ولایت، دانشکده بهداشت) بازدید دکتر دانایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان، بیستم بهمن ماه 98 (بیمارستان ولایت، دانشکده بهداشت) بازدید دکتر دانایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان، بیستم بهمن ماه 98 (بیمارستان ولایت، دانشکده بهداشت) بازدید دکتر دانایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان، بیستم بهمن ماه 98 (بیمارستان ولایت، دانشکده بهداشت) بازدید دکتر دانایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان، بیستم بهمن ماه 98 (بیمارستان ولایت، دانشکده بهداشت) بازدید دکتر دانایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان، بیستم بهمن ماه 98 (بیمارستان ولایت، دانشکده بهداشت)
تهیه کننده:

رضا صالحی مهر

گالری عکس مرتبط