بازدید دکتر پورمحمدی، مدیر شکه بهداشت و درمان دامغان از بیمارستان ولایت مورخ 01/12/98

بازدید دکتر پورمحمدی، مدیر شکه بهداشت و درمان دامغان از بیمارستان ولایت مورخ 01/12/98

بازدید دکتر پورمحمدی، مدیر شکه بهداشت و درمان دامغان از بیمارستان ولایت مورخ 01/12/98
 بازدید دکتر پورمحمدی، مدیر شکه بهداشت و درمان دامغان از بیمارستان ولایت مورخ 01/12/98 بازدید دکتر پورمحمدی، مدیر شکه بهداشت و درمان دامغان از بیمارستان ولایت مورخ 01/12/98 بازدید دکتر پورمحمدی، مدیر شکه بهداشت و درمان دامغان از بیمارستان ولایت مورخ 01/12/98 بازدید دکتر پورمحمدی، مدیر شکه بهداشت و درمان دامغان از بیمارستان ولایت مورخ 01/12/98
تهیه کننده:

صالحی مهر

گالری عکس مرتبط