گسترش شبکه

نام و نام خانوادگی

سمت

شرح وظایف

خانم آتوسا صادقی نژاد

مسئول واحد

- تعیین پراکندگی جغرافیایی واحدهای بهداشتی

- بررسی و تطبیق نیروی انسانی تعیین شده برای واحدها

 - اجرای ضوابط گسترش درواحدهای بهداشتی

 - مشارکت و پیگیری پروژه های جدید مربوط به سیستم

- مجری برنامه پزشک خانواده در روستا

- هماهنگی و پیگیری برون سپاری خدمات سلامت در منطقه

- گزارش تنگناها و نارسایی های موجودو پیشنهاد راه حل مناسب

- شرکت فعال در دوره های مهارتی و آموزشی در جهت ارتقا معلومات شغلی در انجام وظایف محوله

- هماهنگی و همکاری با برنامه های جاری بهداشتی

- آشنایی با نرم افزارهای کاربردی واحد درورود اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن

- انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

خانم زهرا قدس الهی

کارشناس واحد

- کارشناس سامانه نظام ثبت طبقه بندی علل مرگ

- کارشناس گسترش (زیج حیاتی ) سامانه سیب در شبکه بهداشت و درمان شهرستان دامغان

-  کارشناس سامانه مبتنی بر کیفیت (p4q)     

- انجام پایش وامور مربوط به پایش فصلی (برنامه ریزی ، جمع آوری نمرات در قالب جدول شماره 2واحدهای ستادی تجزیه و تحلیل ،...و ارسال به معاونت بهداشتی )  

- انجام امور مربوط به برنامه عملیاتی سه ماهه و ارسال به معاونت

-  هماهنگی و همکاری با برنامه های جاری بهداشتی

- آشنایی با نرم افزارهای کاربردی واحد درورود اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن

-  شرکت فعال در دوره های مهارتی و آموزشی در جهت ارتقا معلومات شغلی در انجام وظایف محوله

- انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق                                                                              

خانم سعیده رضایی

کارشناس واحد

 - کارشناس ارزیاب و کارشناس سامانه سیب

- کارشناس تعمیر و تجهیرات مورد نیاز واحدها

-  هماهنگی و همکاری با برنامه های جاری بهداشتی

- آشنایی با نرم افزارهای کاربردی واحد درورود اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن

-  شرکت فعال در دوره های مهارتی و آموزشی در جهت ارتقا معلومات شغلی در انجام وظایف محوله

- انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق